مشاهده همه 32 نتیجه

آبگرمکن AZ22EC

1,686,110 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 1,732,010 تومان
اقساط 12 ماه 1,875,020 تومان
اقساط 18 ماه 2,018,030 تومان
اقساط 24 ماه 2,161,040 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن برقی AZ120E

3,132,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 3,228,580 تومان
اقساط 12 ماه 3,495,160 تومان
اقساط 18 ماه 3,761,740 تومان
اقساط 24 ماه 4,028,320 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن برقی AZ150E

3,276,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 3,379,000 تومان
اقساط 12 ماه 3,658,000 تومان
اقساط 18 ماه 3,937,000 تومان
اقساط 24 ماه 4,216,000 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن برقی AZ16EC

1,584,140 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 1,627,370 تومان
اقساط 12 ماه 1,761,740 تومان
اقساط 18 ماه 1,896,110 تومان
اقساط 24 ماه 2,030,480 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن برقی AZ200E

3,581,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 3,690,522 تومان
اقساط 12 ماه 3,995,244 تومان
اقساط 18 ماه 4,299,966 تومان
اقساط 24 ماه 4,604,688 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن گازی AZ35N

3,978,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 4,517,080 تومان
اقساط 12 ماه 4,890,050 تومان
اقساط 18 ماه 5,263,020 تومان
اقساط 24 ماه 5,635,990 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن گازی AZ40N

4,454,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 5,058,243 تومان
اقساط 12 ماه 5,475,896 تومان
اقساط 18 ماه 5,893,549تومان
اقساط 24 ماه 6,311,202 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن گازی AZ50N

4,811,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 5,462,949 تومان
اقساط 12 ماه 5,914,018 تومان
اقساط 18 ماه 6,365,088تومان
اقساط 24 ماه 6,816,157 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن گازی AZ60N

5,349,000 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 6,074,090 تومان
اقساط 12 ماه 6,575,621 تومان
اقساط 18 ماه 7,077,151 تومان
اقساط 24 ماه 7,578,682 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

آبگرمکن گازی AZ70G

5,890,570 تومان
شرایط خرید اقساطی آبگرمکن با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 6,670,070 تومان
اقساط 12 ماه 7,220,809 تومان
اقساط 18 ماه 7,771,549 تومان
اقساط 24 ماه 8,322,289 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

بخاری گازی milano14000

2,325,504 تومان
شرایط خرید اقساطی بخاری با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 2,640,416 تومان
اقساط 12 ماه 2,858,432 تومان
اقساط 18 ماه 3,076,448 تومان
اقساط 24 ماه 3,294,464 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

بخاری گازی milano18000

2,636,640 تومان
شرایط خرید اقساطی بخاری با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 2,993,685 تومان
اقساط 12 ماه 3,240,870 تومان
اقساط 18 ماه 3,488,055 تومان
اقساط 24 ماه 3,735,240 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

بخاری گازی venis24000

3,264,000 تومان
شرایط خرید اقساطی بخاری با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 3,706,000 تومان
اقساط 12 ماه 4,012,000 تومان
اقساط 18 ماه 4,318,000 تومان
اقساط 24 ماه 4,624,000 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

بخاری گازی venis28000

3,592,320 تومان
شرایط خرید اقساطی بخاری با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 4,078,780 تومان
اقساط 12 ماه 4,415,560 تومان
اقساط 18 ماه 4,752,340 تومان
اقساط 24 ماه 5,089,120 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

بخاری گازی venos24000

3,264,000 تومان
شرایط خرید اقساطی بخاری با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 3,706,000 تومان
اقساط 12 ماه 4,012,000 تومان
اقساط 18 ماه 4,318,000 تومان
اقساط 24 ماه 4,624,000 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

بخاری گازی venos28000

3,552,000 تومان
شرایط خرید اقساطی بخاری با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 4,033,000 تومان
اقساط 12 ماه 4,366,000 تومان
اقساط 18 ماه 4,699,000 تومان
اقساط 24 ماه 5,032,000 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی AZ3300

3,385,440 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 3,843,885 تومان
اقساط 12 ماه 4,161,270 تومان
اقساط 18 ماه 4,478,655 تومان
اقساط 24 ماه 4,796,040 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی AZ4000

4,865,760 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 5,524,665 تومان
اقساط 12 ماه 5,980,830 تومان
اقساط 18 ماه 6,436,995 تومان
اقساط 24 ماه 6,893,160 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی AZ4000UP

5,078,000 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 5,766,100 تومان
اقساط 12 ماه 6,242,200 تومان
اقساط 18 ماه 6,718,300 تومان
اقساط 24 ماه 7,194,400 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی AZ6000

6,134,400 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 6,965,100 تومان
اقساط 12 ماه 7,540,200 تومان
اقساط 18 ماه 8,115,300 تومان
اقساط 24 ماه 8,690,400 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی AZ6000UP

6,333,000 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 7,190,730 تومان
اقساط 12 ماه 7,784,460 تومان
اقساط 18 ماه 8,378,190 تومان
اقساط 24 ماه 8,971,920 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی AZ8000

6,980,000 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 7,926,480 تومان
اقساط 12 ماه 8,580,960 تومان
اقساط 18 ماه 9,235,440 تومان
اقساط 24 ماه 9,889,920 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی اکسترا Extra

15,478,752 تومان16,907,040 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 17,574,833 تومان
اقساط 12 ماه 19,025,966 تومان
اقساط 18 ماه 20,477,099 تومان
اقساط 24 ماه 21,928,232 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

کولر آبی پرتابل AZ2800

2,115,620 تومان
شرایط خرید اقساطی کولرآبی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 2,396,365 تومان
اقساط 12 ماه 2,594,230 تومان
اقساط 18 ماه 2,792,095 تومان
اقساط 24 ماه 2,989,960 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

لباسشویی دوقلو RoyalWash8000

2,461,370 تومان
شرایط خرید اقساطی لباسشویی با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 2,901,904 تومان
اقساط 12 ماه 3,123,808 تومان
اقساط 18 ماه 3,345,712 تومان
اقساط 24 ماه 3,567,616 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

هیتر پنج شعله 32000

14,900,000 تومان

 ویژگی های محصول

 • نوع سوخت : گاز شهری(قابل تغییر به سوخت مایع)
 • فضای تحت پوشش حرارتی : تا 600 مترمکعب
 • نوع شیر : SIT ایتالیا
 • کنترل هیتر : در دو مدل ترموستات هوشمند و با قابلیت نصب ترموستات
 • قدرت فن : 900 دور و 1400 دور انتخابی
 • تعداد فن : 1 عدد
 • مدل فن : دمنده
 • مصرف برق : 0.4 آمپر
 • مصرف گاز : 1.2 متر مکعب در ساعت
 • تعداد نازل : 5 عدد با قطر 2 میلی متری
 • قطر خروجی دودکش : 15 سانتی متر

یخچال 7 فوت AZR7w

4,762,560 تومان
شرایط خرید اقساطی یخچال فریزر با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 5,407,490 تومان
اقساط 12 ماه 5,853,980 تومان
اقساط 18 ماه 6,300,470 تومان
اقساط 24 ماه 6,746,960 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

یخچال فریزر دوقلو AZRF2366

29,616,864 تومان31,546,000 تومان
شرایط خرید اقساطی یخچال فریزر با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 33,266,111 تومان
اقساط 12 ماه 35,911,722 تومان
اقساط 18 ماه 38,557,334 تومان
اقساط 24 ماه 41,202,945 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

یخچال فریزر دوقلو Royal2160

23,940,680 تومان24,932,432 تومان
شرایط خرید اقساطی یخچال فریزر با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 30,343,420 تومان
اقساط 12 ماه 32,848,840 تومان
اقساط 18 ماه 35,354,260 تومان
اقساط 24 ماه 37,859,680 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

یخچال فریزر دوقلو RoyalN 2265

19,300,800 تومان
شرایط خرید اقساطی یخچال فریزر دوقلو 28 فوت با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 21,914,450 تومان
اقساط 12 ماه 23,723,900 تومان
اقساط 18 ماه 25,533,350 تومان
اقساط 24 ماه 27,342,800 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

یخچال فریزر دوقلو RoyalT2265

18,106,560 تومان
شرایط خرید اقساطی یخچال فریزر با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 20,558,490 تومان
اقساط 12 ماه 22,255,980 تومان
اقساط 18 ماه 23,953,470 تومان
اقساط 24 ماه 25,650,960 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.

یخچال فریزر کمبی AZRF2471HO

15,386,880 تومان16,217,000 تومان
شرایط خرید اقساطی یخچال فریزر با 30 درصد پیش پرداخت
اقساط 6 ماه 17,470,520 تومان
اقساط 12 ماه 18,913,040 تومان
اقساط 18 ماه 20,355,560 تومان
اقساط 24 ماه 21,798,080 تومان
جهت مشاهده جزئیات خرید اقساطی کلیک کنید.