انواع ماشین لباسشویی های آزمایش

زمانــی کــه از صنعــت لــوازم خانگــی صحبــت مــی کنیــم ، بــی شــک آزمایــش یکــی از اولیــن اســامی اســت کــه بــه ذهــن هــا متبــادر مــی شــود.
برنــدی کــه در ســال بــا همــت محســن آزمایــش کارآفریــن ایرانــی تاســیس گردیــد و در طــی 1337بیــش از شــصت ســال فعالیــت خــود مســیر پــر فــراز و نشــیبی را طــی کــرد تــا امــروز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن برندهــای لــوازم خانگــی در ایــران مطــرح باشــد.

 
 

ویژگی ماشین لباسشویی های آزمایش

دور قابل تنظیم و کم مصرف
صفحه نمایش لمسی LCD
برنامه های متنوع شستشو
ظرفیت های بالا
و ....

EnglishIran