ماشین ظرفشویی آزمایش

زمانــی کــه از صنعــت لــوازم خانگــی صحبــت مــی کنیــم ، بــی شــک آزمایــش یکــی از اولیــن اســامی اســت کــه بــه ذهــن هــا متبــادر مــی شــود.
برنــدی کــه در ســال بــا همــت محســن آزمایــش کارآفریــن ایرانــی تاســیس گردیــد و در طــی 1337بیــش از شــصت ســال فعالیــت خــود مســیر پــر فــراز و نشــیبی را طــی کــرد تــا امــروز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن برندهــای لــوازم خانگــی در ایــران مطــرح باشــد.

 
 

ویژگی های ماشین ظرفشویی آزمایش

فضایی وسیع و برنامه های شستشوی متنوع
دارای سنسور آب، نمک، رسوبات
شستشو و کیفیت عالی
مصرف پایین انرژی
و ....

EnglishIran